Marketing luôn là một chiến lược sống còn của mỗi doanh nghiệp kinh doanh. Bàn về chiến lược Marketing là một chủ đề không mới nhưng vẫn tốn khá nhiều giấy mực. Chúng ta hảy điểm qua bài viết từ Inet nhé. Chiến lược marketing về cơ bản thường được triển khai xung quanh 4